Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na piel­grzym­kę Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” do Zako­pa­ne­go, 28 paź­dzier­ni­ka 2017 r. W 100. rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej Fatim­skiej pra­gnie­my zawie­rzyć sie­bie samych i nasze wspól­no­ty pod­czas Eucha­ry­stii w Sank­tu­arium na Krzep­tów­kach. Odwie­dzi­my rów­nież klasz­tor Ojców Pau­li­nów na Bachle­dów­ce – miej­sce nazna­czo­ne obec­no­ścią św. Jana Paw­ła II i kar­dy­na­ła…

Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Dro­dzy w Chry­stu­sie Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”! U pro­gu nowe­go roku for­ma­cyj­ne­go ser­decz­nie witam Was i z całe­go ser­ca pozdra­wiam w Chry­stu­sie. Naj­pierw chcę podzie­lić się z Wami tym, że od czerw­ca b. r. został powo­ła­ny nowy Zarząd nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, w skład któ­re­go wcho­dzą: s. Miriam Janiec – prze­wod­ni­czą­ca, o. Marek…

Spotkanie z Miłosiernym

Kra­ków: 2–5 paź­dzier­ni­ka 2017 Tęsk­ni­my za głę­bo­kim spo­tka­niem z Bogiem, któ­re prze­mie­nia nasze życie. W pośpie­chu i wirze spraw codzien­nych wyda­je się to nie­moż­li­we. Te reko­lek­cje będą szan­są na zatrzy­ma­nie się i trwa­nie w obec­no­ści Jezu­sa Miło­sier­ne­go w jakim­kol­wiek sta­nie ducha jeste­śmy. Jeśli więc doświad­czasz wła­snej sła­bo­ści i grzesz­no­ści,…