Zaproszenie na Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2018

Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie –  Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”! Ser­decz­nie zapra­szam Was na DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, któ­re odbę­dą się w dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni-kach. Celem tego spo­tka­nia jest pogłę­bie­nie naszej oso­bi­stej rela­cji z Bogiem oraz wza­jem­nych wię­zi we wspól­no­cie „Fau­sti­num”. Towa­rzy­szyć mu…

Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Mat­ka Naj­święt­sza rze­kła do mnie: Oto masz naj­droż­szy Skarb. — I poda­ła mi Dzie­cię Jezus. św. Sio­stra Fau­sty­na Kocha­ni Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie – Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”! Wcie­le­nie Boże­go Syna doko­na­ło się w ukry­ciu. Bóg przy­szedł do nie­zna­nej wio­ski Naza­ret, do pro­stej Dziew­czy­ny, zna­nej tyl­ko naj­bliż­sze­mu oto­cze­niu.…

Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

W dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Tema­tem prze­wod­nim tego spo­tka­nia będą sło­wa: „Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”. Poprzez oso­bi­stą i wspól­no­to­wą modli­twę, słu­cha­nie Sło­wa Boże­go, kon­fe­ren­cje, a tak­że spo­tka­nia we wspól­no­cie chce­my na nowo odkry­wać wiecz­ną miłość…

Spotkanie opłatkowe 2018

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” na spo­tka­nie opłat­ko­we, któ­re odbę­dzie się 16 grud­nia w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Pro­gram spo­tka­nia: 13.30 – Róża­niec (sala “Fau­sti­num”) 14.00 – Kon­fe­ren­cja “Świę­ci miło­sier­ni” – o. M. Wój­to­wicz SJ (sala “Fau­sti­num”) 15.00 – Godzi­na Miło­sier­dzia (Kapli­ca…