Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

W sobo­tę 19 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odbę­dzie się uro­czy­stość Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana. Jej kul­mi­na­cyj­nym momen­tem będzie Msza św. o godz. 12.00 w bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia.

Jubi­le­uszo­wy Akt Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana nie jest zwień­cze­niem, lecz począt­kiem dzie­ła intro­ni­za­cji Jezu­sa Chry­stu­sa w Pol­sce. Przed nami wiel­kie i waż­ne zada­nie. Jego reali­za­cja zakła­da sze­ro­kie otwar­cie drzwi Jezu­so­wi, odda­nie Mu swe­go życia, przy­ję­cie tego, co nam ofe­ru­je i dzie­le­nie się Nim z inny­mi. Cho­dzi o umi­ło­wa­nie Jezu­sa do koń­ca, zawie­rze­nie Mu naszych rodzin, podej­mo­wa­nie posłu­gi miło­ści miło­sier­nej oraz reali­za­cję Ewan­ge­lii we wszel­kich wymia­rach życia, nie wyklu­cza­jąc jego aspek­tu eko­no­micz­ne­go, spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go – komen­tu­ją pol­scy bisku­pi w wyda­nym z tej oka­zji liście paster­skim.

Do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach zapro­sze­ni są wszy­scy wier­ni. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie bisku­pi kie­ru­ją do człon­ków ruchów, wspól­not i sto­wa­rzy­szeń kościel­nych. Nie może nas tam zabrak­nąć. Zachę­ca­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do wzię­cia licz­ne­go udzia­łu w tym waż­nym wyda­rze­niu.

W związ­ku z tym pra­gnie­my poin­for­mo­wać wspól­no­tę kra­kow­ską, że przy­pa­da­ją­ce­go na 19 listo­pa­da spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go nie będzie.