Z Maryją odkrywać miłosierdzie Boga

Myślą podą­żam teraz do Mat­ki Miło­sier­dzia. Sło­dycz Jej spoj­rze­nia niech nam towa­rzy­szy w tym Roku Świę­tym, aby­śmy wszy­scy potra­fi­li odkryć radość z czu­ło­ści Boga. Nikt nie poznał tak jak Mary­ja głę­bi tajem­ni­cy Boga, któ­ry stał się czło­wie­kiem. Wszyst­ko w Jej życiu zosta­ło ukształ­to­wa­ne przez obec­ność miło­sier­dzia, któ­re sta­ło się cia­łem. Mat­ka Ukrzy­żo­wa­ne­go i Zmar­twych­wsta­łe­go weszła do sank­tu­arium miło­sier­dzia Boże­go, ponie­waż ducho­wo uczest­ni­czy­ła w tajem­ni­cy Jego miło­ści. (…) Mary­ja potwier­dza, że miło­sier­dzie Syna Boże­go nie zna gra­nic i docie­ra do wszyst­kich, niko­go nie wyklu­cza­jąc. Zwra­caj­my się do Niej sło­wa­mi sta­ro­żyt­nej, a zara­zem wciąż nowej modli­twy Salve Regi­na [Witaj, Kró­lo­wo], pro­sząc, aby nigdy nie prze­sta­ła zwra­cać ku nam swo­ich miło­sier­nych oczu i uczy­ni­ła nas god­ny­mi kon­tem­plo­wa­nia obli­cza miło­sier­dzia – Jej Syna Jezu­sa.

Mise­ri­cor­diae vul­tus”, 24

Tymi sło­wa­mi zwra­ca się do nas Papież Fran­ci­szek zapra­sza­jąc nas, aby­śmy Rok Miło­sier­dzia prze­ży­wa­li w szcze­gól­nej bli­sko­ści z Mary­ją, aby­śmy wraz z Nią odkry­wa­li miło­sier­dzie Boga. Taki wła­śnie tytuł nosi nasza nowa pły­ta for­ma­cyj­na. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzące z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” pt. “Z Mary­ją odkry­wać miło­sier­dzie Boga”, jakie odby­ły się w Der­dach w lip­cu 2015 roku. Pro­wa­dził je o. Marek Wój­to­wicz SJ.

Zobacz wię­cej na temat pły­ty