Rekolekcje X 2015

W dniach od 2 do 5 paź­dzier­ni­ka w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”.

Obja­wio­ny w Jezu­sie Chry­stu­sie Miło­sier­ny Bóg poma­ga nam w peł­ni zro­zu­mieć sie­bie. Zro­zu­mie­nie zaś same­go sie­bie sta­no­wi fun­da­ment sen­sow­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia wła­snej egzy­sten­cji: trze­ba bowiem wie­dzieć, kim jestem, aby wie­dzieć jak żyć. Trze­ba rozu­mieć sie­bie, aby rozu­mieć Boga, któ­ry do mnie mówi. Chry­stus, Miło­sier­dzie Wcie­lo­ne, nie tyl­ko poka­zu­je dro­gę na szczy­ty czło­wie­czeń­stwa lecz – przede wszyst­kim – sta­le na niej umac­nia. W świe­tle tej praw­dy łatwiej zro­zu­mieć, dla­cze­go pro­si­my o miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta, dla­cze­go każ­dy potrze­bu­je miło­sier­dzia, nie­za­leż­nie od sytu­acji życio­wej i dosko­na­ło­ści moral­nej. Dla­cze­go potrze­bu­je­my wyobraź­ni miło­sier­dzia i wyni­ka­ją­cej zeń kul­tu­ry miło­sier­dzia. Dla­cze­go wresz­cie, tak waż­ną rolę speł­nia­ją apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia? Dla­cze­go gło­sząc miło­sier­dzie innym, sami wkra­cza­my na szczy­ty czło­wie­czeń­stwa?

Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Bog­dan Czu­pryn. Są one prze­zna­czo­ne dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy Sto­wa­rzy­sze­nia. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny.