Zawierzenie Matce Miłosierdzia

ks. Teo­fil Siu­dy

a

Nagra­nie pocho­dzi z sesji for­ma­cyj­nej Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Z Mary­ją ku Miło­sier­ne­mu Bogu”, jaka odby­ła się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 17–18 maja 2013 roku.
Cały cykl kon­fe­ren­cji ks. T. Siu­de­go dostęp­ny jest na pły­cie MP3.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne jej naby­ciem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem.

Zobacz wię­cej na temat pły­ty