Współpracować z Miłosierdziem

Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem

ks. Henryk Wejman

 

k4

Ludz­ka wol­ność odnaj­du­je swo­je wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie w Bogu i tyl­ko w Nim będzie sta­no­wić szan­sę dla czło­wie­ka na wła­ści­we ukształ­to­wa­nie czło­wie­czeń­stwa i jego speł­nie­nie się w swych moż­li­wo­ściach. Zaak­cep­to­wa­nie przez czło­wie­ka tak rozu­mia­nej wol­no­ści oso­bi­stej i dzia­ła­nie zgod­ne z jej wyma­ga­nia­mi sta­je się naj­wyż­szym wyra­zem z jego stro­ny współ­pra­cy z Bogiem, któ­ra sta­no­wi treść niniej­szej mono­gra­fii.

 

a
aaa

a

Zaproszeni do współpracy z Bogiem

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

a

k5

Książ­ka ?Zapro­sze­ni do współ­pra­cy z Bogiem? poru­sza tema­ty doty­czą­ce źró­deł, prze­strze­ni i spo­so­bów współ­pra­cy czło­wie­ka ze swym Stwór­cą i Odku­pi­cie­lem. Zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę na uczest­nic­two ochrzczo­nych w funk­cji kró­lew­skiej, pro­roc­kiej i kapłań­skiej Chry­stu­sa, na cha­ry­zma­ty, któ­re wyzna­cza­ją pole współ­pra­cy z Bogiem, prze­szko­dy utrud­nia­ją­ce tę współ­pra­cę i zasad­ni­cze jej kie­run­ki wśród ludzi żyją­cych w świe­cie, kapła­nów i osób kon­se­kro­wa­nych.

 

 

Zamów