Wejść w ducha modlitwy

o.Tadeusz Kotlew­ski SJ

a

Nagra­nie jest frag­men­tem kon­fe­ren­cji z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Zapro­sze­ni do wspól­no­ty”, jakie odby­ły się
w Zako­pa­nem w dniach 2–5 lip­ca 2012 roku.
Całość reko­lek­cji dostęp­na jest na pły­cie MP3.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne jej naby­ciem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem.

Zobacz wię­cej na temat pły­ty