Triduum przed Uroczystością św. Siostry Faustyny 2020

a

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary  

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
2–4 października 2020

Jezus w Ewan­ge­lii wie­lo­krot­nie wzy­wa do miło­sier­dzia. Nawet pod­kre­śla pry­mat miło­sier­dzia nad ofia­rą: „Chcę raczej miło­sier­dzia niż ofia­ry”. Nie­kie­dy jed­nak nie rozu­mie­my tych słów. Nie zawsze potra­fi­my roz­róż­nić i wyczuć: cze­go Jezus ocze­ku­je od nas w danej sytu­acji, co jest praw­dzi­wym miło­sier­dziem, jaka jest ofia­ra, któ­ra podo­ba się Jemu.  Modląc się sło­wem Bożym i korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia Sio­stry Fau­sty­ny chce­my w cza­sie reko­lek­cji wsłu­chi­wać się w pra­gnie­nia Ser­ca Jezu­sa, wobec nas, Jego uczniów i apo­sto­łów Jego miło­sier­dzia.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Czaj­ka

 

Infor­ma­cje szcze­gó­łó­we   Zapisz się