Tajemnica Zwiastowania

o. Tade­usz Kotlew­ski SJ

a

Nagra­nie pocho­dzi z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Obli­cze Mat­ki Miło­sier­dzia”, jakie odby­ły się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 3–5 paź­dzier­ni­ka 2012 roku.