Spotkania formacyjne 2019/2020

 

Gdzie: sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia Fau­sti­num” w Kra­ko­wie, ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3

Kie­dy: od wrze­śnia do czerw­ca – trze­cie sobo­ty mie­sią­ca

Pro­gram: w obec­nym roku for­ma­cyj­nym gru­pa for­ma­cji pod­sta­wo­wej i per­ma­nent­nej spo­ty­ka­ją się razem

13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.45 – Kon­fe­ren­cja: „Żyć Eucha­ry­stią” – sala „Fau­sti­num”
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
16.00 – Kon­fe­ren­cja 2: „Żyć Eucha­ry­stią” – sala „Fau­sti­num”
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”

Uczest­nic­two: człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Fau­sti­num”
Oso­by pra­gną­ce do nas dołą­czyć pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­nicz­ny