Spotkania formacyjne 2018/2019

Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się zawsze w trze­cie sobo­ty mie­sią­ca, w okre­sie od wrze­śnia do czerw­ca, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia Fau­sti­num” w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3.

 

Spotkania grupy formacji podstawowej

Pro­gram:
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny”
aaaaa–  biblio­te­ka przy sali „Fau­sti­num”

15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „Posta­wa ufno­ści w Piśmie Świę­tym”
aaaaa–  kapli­ca Męki Pań­skiej
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”

Uczest­nic­two: Człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num”.
Oso­by pra­gną­ce do nas dołą­czyć pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­nicz­ny.

 

Spotkania grupy formacji permanentnej

Pro­gram:
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”

Uczest­nic­two: Człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num”, któ­rzy ukoń­czy­li for­ma­cję pod­sta­wo­wą.