Słowo m. Petry Kowalczyk ZMBM

m. Petra Kowal­czyk ZMBM

b

Nagra­nie pocho­dzi z V Wal­ne­go Zebra­nia Dele­ga­tów
Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”,
któ­re mia­ło miej­sce w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, 17 czerw­ca 2017 r.