Rozeznawanie duchowe

o. Alek­san­der Jacy­niak SJ

a

Nagra­nie jest frag­men­tem homi­lii z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “W poszu­ki­wa­niu miło­sier­dzia”, jakie odby­ły się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 20–22 lute­go 2014 roku.
Całość reko­lek­cji dostęp­na jest na pły­cie MP3 p.t. “Śla­da­mi Miło­sier­dzia”.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne jej naby­ciem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem.

Zobacz wię­cej na temat pły­ty