Rekolekcje wielkopostne 2019

Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu!”
Rozważając Mękę Jezusa ze św. Faustyną


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

5–7 kwietnia 2019
(Zapisy na listę rezerwową)

 

Męka Chry­stu­sa poka­zu­je spra­wie­dli­wość „na mia­rę Boga”, głę­bo­ko inną od spra­wie­dli­wo­ści ludz­kiej. Obja­wia „nad­miar” spra­wie­dli­wo­ści, bo grze­chy ludzi zosta­ją „wyrów­na­ne” ofia­rą Boga-Czło­wie­ka. Bóg „czy­ni nas wewnętrz­nie spra­wie­dli­wy­mi mocą swo­je­go miło­sier­dzia” (KKK 1992). Krew Spra­wie­dli­we­go, któ­rą grze­sząc prze­le­wa­my, obmy­wa „nas i dzie­ci nasze”, uspra­wie­dli­wia nas, jeśli tyl­ko na to pozwo­li­my. 

Roz­wa­ża­nie Męki Pań­skiej wg św. Mate­usza Ewan­ge­li­sty będzie oka­zją, by otwo­rzyć się na tę „więk­szą” spra­wie­dli­wość, a tak­że by wypra­szać Boże miło­sier­dzie dla sie­bie i dla całe­go świa­ta. Chce­my modlić się wraz ze św. Sio­strą Fau­sty­ną: „Jezu, niech Two­ja czy­sta i zdro­wa krew zakrą­ży w orga­ni­zmie moim scho­rza­łym. O Jezu, pomnij na gorz­ką mękę swo­ją i nie dozwól, aby ginę­ły dusze odku­pio­ne tak dro­go­cen­ną krwią Two­ją naj­święt­szą” (Dz. 1089, 72). 

Pro­wa­dzą­cy: ks. Piotr Szyr­szeń SDS i Sio­stry ZMBM

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we    Zapisz się