Rekolekcje wielkanocne 2019

Niech mnie prowadzi Duch Twój, o Boże!”
Żyć w Duchu Świętym

a

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
7–9 czerwca 2019

O Duchu Boży, naj­mil­szy Gościu mej duszy, pra­gnę z mej stro­ny dotrzy­mać Ci wier­no­ści. (…) Pra­gnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obec­no­ści” (Dz.1411). Duch Świę­ty miesz­ka w nas nie­ustan­nie. Jest nam dany przez Ojca, aby nas pro­wa­dził w naszej codzien­no­ści.

Jak otwie­rać się na Jego dzia­ła­nie? Jak pozwo­lić się Mu pro­wa­dzić? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia będzie­my szu­kać w sło­wie Bożym i „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stry Fau­sty­ny. W kli­ma­cie ciszy i modli­twy będzie­my wsłu­chi­wać się w głos Ducha Świę­te­go, któ­ry w nas prze­by­wa. Pod­czas reko­lek­cji będzie też moż­li­wość uczest­nic­twa w noc­nym czu­wa­niu przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Krzysz­tof Kowal MS i Sio­stry ZMBM

 

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we    Zapisz się