Rekolekcje wakacyjne 2019

Byłem twoim Mistrzem, jestem i będę”
Podążać śladem Jezusa Miłosiernego

a

Dom rekolekcyjny ZMBM w Derdach k. Warszawy
9–13 lipca 2019

Wize­ru­nek Jezu­sa Miło­sier­ne­go przy­cią­ga milio­ny ludzi. Kto odnaj­dzie się w Jego miłu­ją­cym spoj­rze­niu, odkry­wa w sobie pra­gnie­nie, by być jak naj­bli­żej Nie­go, kro­czyć Jego śla­da­mi, sta­wać się Jego odbi­ciem. Doświad­czo­ne miło­sier­dzie owo­cu­je zaufa­niem, a zaufa­nie otwie­ra Bogu nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści dzia­ła­nia w naszym życiu.

Jeśli pra­gniesz odkry­wać dro­gę, na któ­rą zapra­sza Cię Jezus Miło­sier­ny, by pogłę­bić z Nim swo­ją rela­cję i stać się uczniem, zapra­sza­my Cię na reko­lek­cje. W tym cza­sie ciszy i mil­cze­nia, pro­wa­dze­ni przez tek­sty Pisma Świę­te­go i Dzien­nicz­ka Św. Sio­stry Fau­sty­ny, pozwo­li­my Ducho­wi Świę­te­mu, by kształ­to­wał w nas ser­ca uczniów Chry­stu­sa.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Sła­wo­mir Czaj­ka i Sio­stry ZMBM

 

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we    Zapisz się    Gale­ria domu reko­lek­cyj­ne­go w Der­dach