Rekolekcje wakacyjne 2019 — formularz

Byłem twoim Mistrzem, jestem i będę”
Podążać śladem Jezusa Miłosiernego

Dom rekolekcyjny ZMBM w Derdach k. Warszawy
9–13 lipca 2019

4 + 4 =

Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie o przy­ję­ciu na reko­lek­cje (według kolej­no­ści zgło­szeń).

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”.
Kon­takt do IOD: iod@faustinum.pl
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji reko­lek­cji.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych