Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów XI 2019

Kapłani – świadkowie miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
18–22 listopada 2019

 

Pra­gnę prze­cho­dzić świat cały i mówić duszom o wiel­kim miło­sier­dziu Boga. Kapła­ni, dopo­móż­cie mi w tym – pisa­ła Sio­stra Fau­sty­na – uży­waj­cie naj­sil­niej­szych wyra­zów o Jego miło­sier­dziu, bo wszyst­ko jest bar­dzo sła­bym wyra­zem wobec tego, jakim jest miło­sier­nym”. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie Sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia Sio­stry Fau­sty­ny będą zapro­sze­ni do odkry­wa­nia na nowo swo­jej toż­sa­mo­ści bycia szcze­gól­ny­mi świad­ka­mi Boże­go Miło­sier­dzia. Reko­lek­cje odby­wa­ją się w peł­nym mil­cze­niu.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Sta­ni­sław Wit­kow­ski MS

 

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we    Pro­gram   For­mu­larz