Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów 2019

Piotr i Judasz. 
Dwie historie i Boże Miłosierdzie

a
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
27–31 stycznia 2019

Gali­lej­czyk z Bet­sa­idy i Judej­czyk z Kerio­thu. Umi­ło­wa­ni i wybra­ni „przed zało­że­niem świa­ta”. Zafa­scy­no­wa­ni Jezu­sem, poko­cha­li Go i zwią­za­li z Nim swo­je życie. Jeden i dru­gi zaczął „kry­zy­so­wać”, bun­to­wać się, wąt­pić i odda­lać. Jeden i dru­gi sprze­nie­wie­rzył się powo­ła­niu. Jezus wal­czył o nich do koń­ca. W chwi­li, gdy upa­da­li patrzył na nich z miło­ścią. Reko­lek­cje o dwóch histo­riach powo­ła­nia, o rado­ści wybra­nia i ciem­nej nocy zwąt­pie­nia, o łzach żalu i roz­pa­czy i o tym, jak Jezus umi­ło­wał Pio­tra i Juda­sza do koń­ca. Piotr gorz­ko zapła­kał i wró­cił. Judasz nie potra­fił. Reko­lek­cje są zapro­sze­niem do prze­mo­dle­nia wła­snej histo­rii życia i powo­ła­nia w świe­tle Boże­go Miło­sier­dzia.

Reko­lek­cje odbę­dą się w dyna­mi­ce lec­tio divi­na, w atmos­fe­rze pusty­ni i peł­ne­go mil­cze­nia. Na modli­twie Sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia św. Sio­stry Fau­sty­ny uczest­ni­cy będą mogli zgłę­biać tajem­ni­cę miło­sier­dzia Boże­go, aby móc go doświad­czyć, a potem z mocą gło­sić, ufa­jąc w obiet­ni­cę Jezu­sa zapi­sa­ną na kar­tach „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny: Kapła­nom, któ­rzy gło­sić będą i wysła­wiać miło­sier­dzie Moje, dam im moc prze­dziw­ną i namasz­czę ich sło­wa, i poru­szę ser­ca, do któ­rych prze­ma­wiać będą (Dz. 1521).

Pro­wa­dzą­cy:  ks. Krzysz­tof Wons SDS – reko­lek­cjo­ni­sta, kie­row­nik ducho­wy, dyrek­tor CFD w Kra­ko­wie, wykła­dow­ca teo­lo­gii ducho­wo­ści.

Kon­fe­ren­cje z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny (pierw­szy i ostat­ni dzień):
s. M. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM – autor­ka licz­nych publi­ka­cji doty­czą­cych życia i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny, rzecz­nik pra­so­wy Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia.

 

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we   Pro­gram   Zapisz się