Rekolekcje dla kapłanów 2019 — program

Piotr i Judasz. 
Dwie historie i Boże Miłosierdzie

a
Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
27–31 stycz­nia 2019

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA REKOLEKCJI – 27 stycz­nia

15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
aaaaaa – Kapli­ca Sank­tu­aryj­na
15.45 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne – sala „Fau­sti­num”
16.15 – Kon­fe­ren­cja: Kapłan w „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stry Fau­sty­ny
aaaaaa s. M. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM – sala „Fau­sti­num”
17.30 – Eucha­ry­stia – Kapli­ca Sank­tu­aryj­na
18.30 – Kola­cja
19.45 – Wpro­wa­dze­nie do reko­lek­cji – ks. Krzysz­tof Wons SDS – sala „Fau­sti­num”
                                         Wej­ście w czas ści­słe­go mil­cze­nia

PROGRAM STAŁY – 28, 29 i 30 stycz­nia

  7.30 – Oso­bi­sta lek­tu­ra Ewan­ge­lii – wybra­ny frag­ment
a8.15 – Śnia­da­nie
  9.00 – Wpro­wa­dze­nie do modli­twy Sło­wem Bożym – sala „Fau­sti­num”
aaaaa– Czas oso­bi­stej modli­twy Sło­wem Bożym – Kapli­ca Męki Pań­skiej lub Ora­to­rium
12.00 – Wpro­wa­dze­nie do modli­twy Sło­wem Bożym – sala „Fau­sti­num”
13.00 – Obiad
14.00–17.00 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – Kapli­ca Męki Pań­skiej
aaaaa– Czas oso­bi­stej modli­twy Sło­wem Bożym
aaaaa– Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z roz­mo­wy lub spo­wie­dzi świę­tej
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
aaaaa– Kapli­ca Sank­tu­aryj­na
17.15 – Eucha­ry­stia – Kapli­ca Męki Pań­skiej
18.15 – Kola­cja
19.15–20.00 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – Kapli­ca Męki Pań­skiej
aaaaa– Lek­tu­ra ducho­wa „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny
aaaaa– wybra­ne frag­men­ty w dowol­nym cza­sie

 DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI – 31 stycz­nia

  7.30 – Czas oso­bi­stej modli­twy przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem
aaaaa – Kapli­ca Męki Pań­skiej
a8.00 – Śnia­da­nie (Zakoń­cze­nie ści­słe­go mil­cze­nia)
  9.00 – Lec­tio divi­na w codzien­no­ści, pro­po­zy­cja pro­jek­tu Nowa jakość życia
aaaaaa
ks. Krzysz­tof Wons SDS
10.00 – Eucha­ry­stia – Kapli­ca Sank­tu­aryj­na
11.00 – Kon­fe­ren­cja: Rola kapła­nów w gło­sze­niu Boże­go miło­sier­dzia
aaaaaa s. M. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM
aaaaa– Pytania/odpowiedzi
13.00 – Obiad