Rekolekcje dla kapłanów 2019 — informacje

Piotr i Judasz. 
Dwie historie i Boże Miłosierdzie

a
Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
27–31 stycz­nia 2019

 • Reko­lek­cje odby­wa­ją się na tere­nie Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach z zakwa­te­ro­wa­niem w Domu św. Sio­stry Fau­sty­ny pro­wa­dzo­nym przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3.
 • Reko­lek­cje prze­ży­wa­ne są w atmos­fe­rze ciszy i modli­twy, by umoż­li­wić uczest­ni­kom oso­bi­ste spo­tka­nie z Jezu­sem Miło­sier­nym pod­czas Eucha­ry­stii, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz na modli­twie Sło­wem Bożym i przy reflek­sji nad tek­sta­mi z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny. Uczest­ni­cy mogą tak­że sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty lub roz­mo­wy z kie­row­ni­kiem ducho­wym. 
 • Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się w nie­dzie­lę o godz.16.00, a koń­czą obia­dem w czwar­tek. Peł­ne mil­cze­nie zacho­wu­je­my od nie­dzie­li wie­czo­rem do czwart­ku rano.
  W tym cza­sie nie korzy­sta­my z tele­fo­nów komór­ko­wych.
 • Pro­si­my zabrać ze sobą: Pismo Świę­te, „Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny, notat­nik oraz albę. 
 • Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza
  dostęp­ne­go na www.faustinum.pl oraz w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3,
  w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00
  (tel.: 12 269 48 55; 509 655 184).
 • Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na. O zapi­sie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. 
 • W przy­pad­ku, gdy­by zaszła koniecz­ność rezy­gna­cji z udzia­łu w reko­lek­cjach, bar­dzo pro­si­my o nie­zwłocz­ne poin­for­mo­wa­nie o tym sekre­ta­ria­tu, aby z wol­ne­go miej­sca mogły sko­rzy­stać inne oso­by. 

Zobacz: Klau­zu­la infor­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu danych