Rekolekcje adwentowe 2018

Przy Twojej pomocy mogę zostać świętą”.
Odpowiedzieć na wezwanie do świętości

a

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
7–9 grudnia 2018

Moja naj­mil­sza sekre­tar­ko, napisz, że pra­gnę prze­le­wać swe Boskie życie w dusze ludz­kie i uświę­cać je, byle one zechcia­ły przy­jąć Moją łaskę. Naj­więk­si grzesz­ni­cy docho­dzi­li­by do wiel­kiej świę­to­ści, gdy­by tyl­ko zaufa­li Moje­mu miło­sier­dziu. (…) Każ­dą duszę pro­wa­dzę do świę­to­ści dro­gą Mnie tyl­ko wia­do­mą” (Dz. 1784) – tak powie­dział Pan Jezus do św. Sio­stry Fau­sty­ny. Dziś Chry­stus te sło­wa kie­ru­je do każ­de­go z nas. 

W cza­sie adwen­to­wych reko­lek­cji poprzez modli­twę sło­wem Bożym i roz­wa­ża­nie tek­stu „Dzien­nicz­ka” pra­gnie­my odpo­wie­dzieć na Boże wezwa­nie do świę­to­ści, ponie­waż nasz Pan chce „aby­śmy byli świę­ci i nie­ska­la­ni przed Jego obli­czem” (Ef 1, 4). Jak mówi papież Fran­ci­szek, Chry­stu­so­wi zale­ży byśmy „byli świę­ty­mi i nie ocze­ku­je, że zado­wo­li­my się życiem prze­cięt­nym, roz­wod­nio­nym, pustym”. Dla­te­go za pośred­nic­twem św. Sio­stry Fau­sty­ny chce­my uczyć się reali­za­cji powo­ła­nia do bycia świę­tym w naszej codzien­no­ści.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Tykar­ski i Sio­stry ZMBM