Rekolekcje 2019/2020

 

Reko­lek­cje z Biblią i „Dzien­nicz­kiem” św. Sio­stry Fau­sty­ny  to czas zgłę­bia­nia razem ze św. Sio­strą Fau­sty­ną tajem­ni­cy Boże­go Miło­sier­dzia obja­wio­nej w Biblii, a tak­że czas oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Bogiem w kli­ma­cie pusty­ni i w peł­nym mil­cze­niu.

Reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne są przez kapła­nów we współ­pra­cy z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. 

Ser­decz­nie zapra­sza­my Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”, a tak­że Wszyst­kich pra­gną­cych głę­biej poznać i doświad­czyć tajem­ni­cy Boże­go miło­sier­dzia.

a

PROGRAM REKOLEKCJI 2019/2020:

a

REKOLEKCJE WEEKENDOWE


Rekolekcje adwentowe

Temat: „Jezu, ufam Tobie”
Ter­min: 6–8 grud­nia 2019
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Marek Chrza­now­ski FDP

Zobacz wię­cej

 

 

Rekolekcje wielkopostne

Temat:Jezu, Eucha­ry­stio, życie mej duszy
Ter­min: 27–29 mar­ca 2020
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Artur Cie­piel­ski

Zobacz wię­cej

 

Rekolekcje dla małżeństw

Temat: Ślu­bu­ję ci…”– świa­dec­two wol­no­ści, miło­ści i wier­no­ści
Ter­min: 5–7 czerw­ca 2020
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Paweł Gaba­ra

Zobacz wię­cej

 

Triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Temat: „Chcę raczej miło­sier­dzia niż ofia­ry”
Ter­min: 2–4 paź­dzier­ni­ka 2020
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Czaj­ka

Zobacz wię­cej

 

 

REKOLEKCJE  5‑DNIOWE

 

Temat: Zawierz się Maryi — Mat­ce Miło­sier­dzia
Ter­min: 1–5 lip­ca 2020
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Łukasz Brus

Zobacz wię­cej

 

 

Temat: Eucha­ry­stia – sakra­ment miło­sier­dzia
Ter­min: 9–13 wrze­śnia 2020
Miej­sce: Dom reko­lek­cyj­ny w Der­dach k. War­sza­wy
Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Tykar­ski

Zobacz wię­cej