Rekolekcje 2018/2019

Reko­lek­cje z Biblią i „Dzien­nicz­kiem” św. Sio­stry Fau­sty­ny to czas, kie­dy w atmos­fe­rze ciszy i sku­pie­nia poprzez modli­twę sło­wem Bożym i roz­wa­ża­nie frag­men­tów „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny chce­my spo­ty­kać się z Jezu­sem Miło­sier­nym, słu­chać Jego gło­su i otwie­rać się na Jego miło­sier­dzie.

Reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne są przez kapła­nów we współ­pra­cy z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. Zapra­sza­my Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”, a tak­że Wszyst­kich pra­gną­cych żyć duchem ufno­ści i miło­sier­dzia, tak jak czy­ni­ła to św. Sio­stra Fau­sty­na.

a

PROGRAM REKOLEKCJI 2018/2019:

a

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

Przy Twojej pomocy mogę zostać świętą”. Odpowiedzieć na wezwanie do świętości

Ter­min: 7–9 grud­nia 2018
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Tykar­ski i Sio­stry ZMBM

Zobacz wię­ceja

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE:

Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu!”. Rozważając Mękę Jezusa ze św. Faustyną

Ter­min: 5–7 kwiet­nia 2019
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Piotr Szyr­szeń SDS i Sio­stry ZMBM

Zobacz wię­cej

a

 

 

REKOLEKCJE WIELKANOCNE:

Niech mnie prowadzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świętym

Ter­min: 7–9 czerw­ca 2019
Miej­sce: Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
Pro­wa­dzą­cy: ks. Krzysz­tof Kowal MS i Sio­stry ZMBM

Zobacz wię­cej

a

 

 

REKOLEKCJE WAKACYJNE:

Byłem twoim Mistrzem, jestem i będę”. Podążać śladem Jezusa Miłosiernego

Ter­min: 9–13 lip­ca 2019
Miej­sce: Dom Reko­lek­cyj­ny ZMBM w Der­dach koło War­sza­wy
Pro­wa­dzą­cy: ks. Sła­wo­mir Czaj­ka i Sio­stry ZMBM

Zobacz wię­cej