Prezentacje

Historia pewnego obrazu

Medy­ta­cja obra­zu
Jezu­sa miło­sier­ne­go
na pod­sta­wie “Dzien­nicz­ka”
św. Sio­stry Fau­sty­ny.

Zobacz

Wizerunki Jezusa Miłosiernego

Histo­ria powsta­nia
wybra­nych obra­zów
Jezu­sa miło­sier­ne­go.

Zobacz

Kult obrazu Jezusa Miłosiernego

Pre­zen­ta­cja o miej­scach,
gdzie jest
czczo­ny obraz
Jezu­sa miło­sier­ne­go.

Zobacz

Niepojęty dar

Pre­zen­ta­cja o wiel­kim
darze Świę­ta
Boże­go Miło­sier­dzia.

Zobacz

Koronka

Pre­zen­ta­cja o koron­ce
do Boże­go Miło­sier­dzia.

Zobacz

Kult Bożego Miłosierdzia

Pre­zen­ta­cja poka­zu­ją­ca roz­wój kul­tu Boże­go
Miło­sier­dzia na świe­cie.

Zobacz

Spotkanie z Matką

Dia­log z Mary­ją
na pod­sta­wie
“Dzien­nicz­ka”
św. Fau­sty­ny.

Zobacz

Zwiastowanie

Roz­wa­ża­nie św. Fau­sty­ny o Bożym Miło­sier­dziu
we Wcie­le­niu
Syna Boże­go.

Zobacz

Veni Sancte Spiritus!

Modli­twa do Ducha
Świę­te­go na pod­sta­wie
“Dzien­nicz­ka”
św. Fau­sty­ny

Zobacz

Modlitwa

Modli­twa
św. Jana Paw­ła II
do św. Sio­stry Fau­sty­ny

Zobacz

Ceremonie “Faustinum”

Uro­czy­sta pro­ce­sja
z dara­mi
pod­czas cere­mo­nii
“Fau­sti­num” w 2014 r.

Zobacz