Konferencje

[ezcol_1half]

DABM 2018
Homi­lie ks. Krzysz­to­fa Won­sa SDS

ks. MAREK CHRZANOWSKI FDP
Homi­lia z dnia sku­pie­nia

ks. ARTUR CIEPIELSKI
Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni cz.1

Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni cz.2
Homi­lia z cere­mo­nii “Fau­sti­num”
Miło­sier­ne oczy

Wia­ra w naszym życiu 

ks. BOGDAN CZUPRYN
Miłość i Miło­sier­dzie 

o. ALEKSANDER JACYNIAK SJ
Obja­wie­nie obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go
Roze­zna­wa­nie ducho­we

o. TADEUSZ KOTLEWSKI SJ
Szu­kaj­cie zawsze Jego Obli­cza

Tajem­ni­ca zwia­sto­wa­nia
Wejść w ducha modli­twy

o. STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Adwent cza­sem miło­sier­dzia cz.1
Adwent cza­sem miło­sier­dzia cz.2
Duch Świę­ty… cz.1
Duch Świę­ty… cz.2
Homi­lia z Uro­czy­sto­ści Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go

Mat­ka Miło­sier­dzia
Odkryć mówią­ce­go Boga
Poję­cie miło­sier­dzia

Ufność Pio­tra i nie­uf­ność Juda­sza

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

ks. TEOFIL SIUDY
Zawie­rze­nie Mat­ce Miło­sier­dzia…

ks. ROBERT WOŹNIAK
Homi­lia z cere­mo­nii “Fau­sti­num”
Miło­sier­na Trój­ca
Miło­sier­ny Syn cz.1
Miło­sier­ny Ojciec cz.2
Miło­sier­ny Duch Świę­ty cz.3

o. MAREK WÓJTOWICZ SJ
Kult Najśw. Ser­ca Pana Jezu­sa
Obja­wie­nia fatim­skie
Świę­ci miło­sier­ni

Wpro­wa­dze­nie do Jubi­le­uszu...

s. M. ALICJA ZELMAŃSKA ZMBM
Być apo­sto­łem Jezu­sa Miło­sier­ne­go
Źró­dło Miło­sier­dzia jest w nas..
.

V WALNE ZEBRANIEFAUSTINUM
Sło­wo m. Petry Kowal­czyk ZMBM

Sło­wo o. Mar­ka Wój­to­wi­cza SJ

MOCY BOŻEGO DUCHA

[/ezcol_1half_end]