Różaniec to moja ulubiona modlitwa”

Róża­niec, to moja ulu­bio­na modli­twa! Taka wspa­nia­ła modli­twa! Wspa­nia­ła w jej pro­sto­cie i jej głę­bi. W tej modli­twie powta­rza­my po wie­lo­kroć sło­wa, któ­re Dzie­wi­ca Mary­ja usły­sza­ła od Archa­nio­ła i od swej kuzyn­ki, Elż­bie­ty. Na tle słów: “Zdro­waś Mary­ja” dusza uzmy­sła­wia sobie zasad­ni­cze wyda­rze­nia (Tajem­ni­ce) z życia Jezu­sa Chry­stu­sa? Modli­twa tak pro­sta i tak boga­ta.…

Ceremonie “Faustinum” – 5 października 2016

Wczo­raj, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Sio­stry Fau­sty­ny, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Prze­wod­ni­czył im ks. Robert Woź­niak. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two swe­go życia, czy­ny, sło­wa i modli­twę sta­wali się coraz gor­liw­szymi apo­sto­łami Jezu­sa…

Wspomnienie św. Siostry Faustyny

Może nie­raz zasta­na­wia­li­ście się, w czym tkwi sekret św. Sio­stry Fau­sty­ny, sekret Jej tak bli­skie­go obco­wa­nia z Bogiem w pro­stych, zwy­czaj­nych wyda­rze­niach dnia, wśród prac i obo­wiąz­ków, tru­dów i zno­jów codzien­ne­go życia? Jak to robi­ła, że umia­ła spo­tkać się z żywym Bogiem i Jego łaską w naj­bar­dziej nawet sza­rych i mono­ton­nych zakąt­kach codzien­no­ści?…

Módlmy się na różańcu!

W tym mie­sią­cu, szcze­gól­nie poświę­co­nym Maryi, pra­gnie­my zapro­sić do wspól­nej modli­twy różań­co­wej. W każ­dym tygo­dniu, w sobo­tę, będzie­my zamiesz­czać na naszej stro­nie roz­wa­ża­nia kolej­nych tajem­nic Różań­ca św. w wer­sji mp3. Niech ta pięk­na modli­twa połą­czy nas i sta­nie się potęż­nym woła­niem o potrzeb­ne łaski dla nas i całej ludz­ko­ści. Tydzień 1:…