Święta Siostra Faustyna – wielką patriotką była…

Czy­ta­jąc „Dzien­ni­czek” s. Fau­sty­ny, znaj­du­je­my wie­le frag­men­tów, w któ­rych wyra­ża ona swo­ją wiel­ką miłość do Ojczy­zny. Bodaj naj­pięk­niej­szy­mi z nich są te: Ojczy­zno moja kocha­na, Pol­sko, o gdy­byś wie­dzia­ła, ile ofiar i modłów za cie­bie do Boga zano­szę… (Dz. 1038). Całą duszę wytę­żam, aby ją bro­nić. Nie­ustan­nie przy­po­mi­nam…

Kapłani – świadkowie miłosierdzia”

Pra­gnę prze­cho­dzić świat cały i mówić duszom o wiel­kim miło­sier­dziu Boga. Kapła­ni, dopo­móż­cie mi w tym – pisa­ła Sio­stra Fau­sty­na – uży­waj­cie naj­sil­niej­szych wyra­zów o Jego miło­sier­dziu, bo wszyst­ko jest bar­dzo sła­bym wyra­zem wobec tego, jakim jest miło­sier­nym”. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie Sło­wem…

Wierzę w świętych obcowanie

Wie­rzę nie w żad­ne magicz­ne prak­ty­ki, Hal­lo­we­en, ale w świę­tych obco­wa­nie, czy­li obec­ność świę­tych wśród nas. Rodzi się pyta­nie: kto to jest świę­ty? Św. Paweł z Tar­su pisał listy do świę­tych, np. do świę­tych w Efe­zie (Ef 1, 1), do „wszyst­kich świę­tych w Chry­stu­sie Jezu­sie, któ­rzy są w Filip­pi” (Flp 1, 1), a prze­cież…

To jest czas miłosierdzia”

W dniach od 18 do 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Alba­ce­te odbył się II Naro­do­wy Kon­gres Boże­go Miło­sier­dzia pod hasłem: „To jest czas miło­sier­dzia”. Zor­ga­ni­zo­wał go Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia Hisz­pa­nii pod prze­wod­nic­twem ks. Fran­ci­sco José Sevil­la. Uczest­ni­czy­ło w nim bli­sko 500 osób z róż­nych grup miło­sier­dzia z całej Hisz­pa­nii. W pro­gra­mie kon­gre­su…