13/14 września 84 rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego

Z tej oka­zji roz­po­czy­na­my cykl roz­wa­żań na temat Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go. Dla­cze­go war­to odma­wiać tę Koron­kę? Dla­cze­go ta modli­twa jest taka sku­tecz­na?  Jak to się wszyst­ko zaczę­ło? Jak odma­wiać Koron­kę do Mio­sier­dzia Boże­go? Poczy­taj­my: „…w pią­tek 13 IX [1935]. Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam…

Czy będzie szczęśliwa?

Z pew­no­ścią nie­raz mie­li­śmy oka­zję sły­szeć to pyta­nie rodzi­ców doty­czą­ce przy­szło­ści dzie­ci. “Czy będzie szczę­śli­wa?” – może i ta myśl nur­to­wa­ła Marian­nę i Sta­ni­sła­wa Kowal­skich, rodzi­ców św. Sio­stry Fau­sty­ny. Ale zacznij­my od począt­ku… Nie było lek­ko. Marian­na Kowal­ska bar­dzo się bała tego poro­du, ponie­waż dwa poprzed­nie nie­mal przy­pła­ci­ła…

Ciało też dla Nieba

Jak wiel­ką war­tość ma ludz­kie cia­ło, dobit­nie poka­zu­je tajem­ni­ca Wnie­bo­wzię­cia Maryi. Mat­ka Boga była tak czy­stą w myślach, sło­wach, czy­nach i przez to sta­ła się tak pięk­ną Kobie­tą, że Bóg nie dopu­ścił, aby Jej cia­ło ule­gło roz­kła­do­wi.  Tajem­ni­ca wzię­cia Maryi do Nie­ba z duszą i cia­łem uczy nas, że nie tyl­ko to, co nie­śmier­tel­ne,…

Rekolekcje 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num“ w nowym roku for­ma­cyj­nym 2019/2020. W pla­nie czte­ry serie reko­lek­cji week­en­do­wych, w tym jed­ne prze­zna­czo­ne tyl­ko dla mał­żeństw oraz dwie serie reko­lek­cji 5‑dniowych. W listo­pa­dzie br. odbę­dą się też Reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu dla Kapła­nów.  Wie­rzy­my, że wszy­scy,…