Nowy numer “Orędzia Miłosierdzia”

Jest już dostęp­ny naj­now­szy 111 numer “Orę­dzia Miło­sier­dzia”. Może­cie w nim zna­leźć cie­ka­we arty­ku­ły, roz­wa­ża­nia, świa­dec­twa, wywia­dy oraz inne tek­sty zwią­za­ne z roz­wo­jem kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, św. Sio­strą Fau­sty­ną oraz z Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Wię­cej na temat nowe­go nume­ru znaj­dzie­cie w lin­ku poni­żej. “Orę­dzie Miło­sier­dzia” moż­na zamó­wić…

Bierz, ile się da

Takie jest Ser­ce Boga! Nie zna gra­nic w prze­ba­cza­niu i obsy­py­wa­niu nas swo­imi dara­mi. Wprost powie­dział Jezus do świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny: Bierz tyle skar­bów z Ser­ca moje­go, ile udźwi­gnąć możesz… W jaki spo­sób? Modli­twą peł­ną otwar­to­ści i pra­gnie­nia pozna­nia oraz wypeł­nia­nia nie wła­snej, ale Bożej woli, peł­nie­niem miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nich…

Rekolekcje wakacyjne na Słowacji

W dniach od 28 do 30 czerw­ca bie­żą­ce­go roku w Dol­nym Smo­ko­vcu w sło­wac­kich Tatrach odby­ły się waka­cyj­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” na temat “Eucha­ry­stia – nasze życie”. Popro­wa­dzi­li je: ks. Roman Haško i s. Cla­re­ta Fečo­vá. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.  

Naprawdę JEST

W darze Komu­nii Świę­tej Jezus z Duszą, Cia­łem, Krwią i Bóstwem wcho­dzi pod osło­ną Chle­ba do naszych serc, jed­no­cze­śnie z Nim, ze swo­im Bóstwem do nasze­go wnę­trza wcho­dzi Bóg Ojciec i Duch Świę­ty. Sta­je­my się miesz­ka­niem Trój­je­dy­ne­go Boga. To nie­sa­mo­wi­te mieć w swo­im ser­cu takie­go Gościa, taką Potę­gę Miło­ści. Nic dziw­ne­go,…