Niepojęty dar

 

Jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym;
nie masz nędzy, któ­ra by mogła się mie­rzyć
z miło­sier­dziem Moim, ani go wyczer­pie nędza,
gdyż z chwi­lą udzie­la­nia się – miło­sier­dzie Moje się powięk­sza.
Dusza, któ­ra zaufa Moje­mu miło­sier­dziu,
jest naj­szczę­śliw­sza, bo Ja sam mam o nią sta­ra­nie.

Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny nr 1273