Modlitwa do św. Faustyny

 

Ty zaś, Fau­sty­no, darze Boga dla naszej epo­ki,
darze pol­skiej zie­mi dla całe­go Kościo­ła,
wyjed­naj nam, aby­śmy mogli pojąć głę­bię Boże­go Miło­sier­dzia,
pomóż nam, aby­śmy oso­bi­ście go doświad­czy­li i świad­czy­li o nim bra­ciom.
Two­je orę­dzie świa­tło­ści i nadziei niech się roz­prze­strze­nia na całym świe­cie,
niech przy­na­gla grzesz­ni­ków do nawró­ce­nia,
niech uśmie­rza spo­ry i nie­na­wi­ści,
niech uzdal­nia ludzi i naro­dy do czyn­ne­go oka­zy­wa­nia bra­ter­stwa.
My dzi­siaj, wpa­tru­jąc się razem z tobą w obli­cze zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa,
powta­rza­my  two­ją  modli­twę ufne­go zawie­rze­nia
i mówi­my z nie­złom­ną nadzie­ją: “Jezu, ufam Tobie”.

św. Jan Paweł II