Miłość i Miłosierdzie

ks. Bog­dan Czu­pryn

a

Nagra­nie pocho­dzi z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Miło­sier­dzie Boże — ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?, jakie odby­ły się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 2–5 X 2015 roku.
Całość reko­lek­cji dostęp­na jest na pły­cie MP3.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne jej naby­ciem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem.

Zobacz wię­cej na temat pły­ty