Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2019

POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ”

30 września – 6 października 2019 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

 

Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia to wyjąt­ko­wa oka­zja, byś mógł doświad­czyć miło­sier­nej miło­ści Boga. Na oso­bi­stej roz­mo­wie z Nim, wsłu­chu­jąc się w Boże Sło­wo oraz dzie­ląc się z inny­mi świa­dec­twem prze­ży­jesz z mocą, że On poko­chał Cię odwiecz­ną miło­ścią. Wie­rzy­my, że te Dni napeł­nią Cię ufno­ścią w Jego dobroć i roz­pa­lą ogień miło­sier­dzia, któ­ry zanie­siesz na cały świat! Bóg na Cie­bie cze­ka!

 

Zapro­sze­nie   Pro­gram   Infor­ma­cja o admi­ni­stra­to­rze

Rela­cja foto­gra­ficz­na