List zapraszający na Dni Apostołów 2018

Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie –  Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”!

Ser­decz­nie zapra­szam Was na DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, któ­re odbę­dą się w dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni-kach. Celem tego spo­tka­nia jest pogłę­bie­nie naszej oso­bi­stej rela­cji z Bogiem oraz wza­jem­nych wię­zi we wspól­no­cie „Fau­sti­num”. Towa­rzy­szyć mu będą tak­że obcho­dy 80. rocz­ni­cy śmier­ci św. Sio­stry Fau­sty­ny, któ­ra przy­pa­da 5 paź­dzier­ni­ka.

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia będą mia­ły cha­rak­ter modli­tew­no-for­ma­cyj­ny, a ich tema­tem prze­wod­nim są sło­wa: POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ. Każ­dy z nas tęsk­ni za miło­ścią. Czę­sto szu­ka­my jej w stwo­rze­niach lub w dobrach, któ­re prze­mi­ja­ją. W kon­se­kwen­cji nie­jed­no­krot­nie już prze­ko­na­li­śmy się, że nic nie może wypeł­nić tęsk­no­ty nasze­go ser­ca, tyl­ko Bóg. Jego miłość bowiem jest wier­na, wiecz­na i nie­zmien­na. Zapew­nia nas o tym sam Bóg wyzna­jąc: „Uko­cha­łem cię odwiecz­ną miło­ścią, dla­te­go też zacho­wa­łem dla cie­bie łaska­wość” (Jr 31, 3). On kocha nas nie­zmien­nie i zacho­wu­je dla nas miło­sier­dzie, nawet wów­czas, gdy my oka­zu­je­my się nie­sta­li, czy nawet nie­wier­ni. Jezus powie­dział nie­gdyś do św. Sio­stry Fau­sty­ny: „Nim stwo­rzy­łem świat, kocha­łem cię miło­ścią, jakiej ser­ce two­je dziś doświad­cza, i przez wie­ki całe miłość moja się nigdy nie zmie­ni” (Dz. 1754), a dzi­siaj te sło­wa kie­ru­je do każ­de­go z nas.

W cza­sie Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia chce­my zatem na nowo odkry­wać wiecz­ną miłość Boga do nas, otwie­rać się na nią i jej doświad­czać. Słu­żyć temu będzie wspól­na modli­twa, kon­fe­ren­cje biblij­ne oraz kon­fe­ren­cje z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny, a tak­że spo­tka­nia we wspól­no­cie. Codzien­nie będzie­my uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii oraz Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu połą­czo­nej z modli­twą uwiel­bie­nia. W tajem­ni­cę miło­sier­dzia Boga obja­wio­ną w Biblii wpro­wa­dzi nas cenio­ny reko­lek­cjo­ni­sta ks. Krzysz­tof Wons SDS. W pla­nie jest tak­że Kon­cert Uwiel­bie­nia oraz świa­dec­twa.

W dniu 5 paź­dzier­ni­ka, z racji 80. rocz­ni­cy śmier­ci Sio­stry Fau­sty­ny, będzie­my dzię­ko­wać Bogu za dar jej życia i posłan­nic­twa. Uczy­ni­my to szcze­gól­nie pod­czas uro­czy­stej Eucha­ry­stii, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. W tym dniu uczest­ni­cy Dni Apo­sto­łów będą mogli nawie­dzić celę, gdzie Sio­stra Fau­sty­na prze­szła do domu Ojca. Wspól­ne świę­to­wa­nie zakoń­czy­my czu­wa­niem przy jej gro­bie, któ­re będzie trwa­ło do godzi­ny 22.45, kie­dy to nasza Świę­ta powie­dzia­ła Bogu osta­nie „Ufam!”.

Spo­tkaj­my się zatem w Łagiew­ni­kach, by wspól­nie dzię­ko­wać Bogu za dar św. Sio­stry Fau­sty­ny oraz za łaski, jakie nam nie­ustan­nie wypra­sza. Prze­żyj­my ten czas we wspól­no­cie, by umoc­nić się na dal­szą dro­gę życia w duchu miło­sier­dzia. Wie­rzę, że odpo­wie­cie na nasze zapro­sze­nie.

Ser­decz­nie pro­szę Was o modli­twę w inten­cji Dni Apo­sto­łów, by przy­nio­sły one bło­go­sła­wio­ne owo­ce w naszych ser­cach. Pra­gnę tak­że podzię­ko­wać Wszyst­kim, któ­rzy swo­ją ofia­rą ducho­wą lub mate­rial­ną wspie­ra­ją nas w orga­ni­za­cji tego wyda­rze­nia.

Z ser­decz­nym pozdro­wie­niem

s. Miriam Janiec ZMBM
prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”