Kurs Nowe Życie — formularz zgłoszeniowy

1–3 lutego 2019 r.

Szko­ła Nowej Ewan­ge­li­za­cji z Kosza­li­na im. św. Jana Paw­ła II i św. Mat­ki Tere­sy z Kal­ku­ty

This form is clo­sed

 

Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie o przy­ję­ciu na Kurs Nowe Życie (według kolej­no­ści zgło­szeń).

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”. Kon­takt do IOD: iod@faustinum.pl
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji reko­lek­cji.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych