Kurs Nowe Życie dla sióstr zakonnych

Zapra­sza­my Sio­stry na kurs Nowe Życie! W cza­sie tych reko­lek­cji będzie­my modlić się o doświad­cze­nie miło­ści Boga i zbaw­czej mocy Jezu­sa. Będzie­my wzy­wać Ducha Świę­te­go, by popro­wa­dził nas na dro­gach nasze­go życia i odno­wił nasze wspól­no­ty.

O miło­sier­ny Boże, któ­ry mi jesz­cze żyć pozwa­lasz, daj mi moc, abym mogła żyć ŻYCIEM NOWYM, życiem ducha, nad któ­rym śmierć nie ma wła­dzy. I odno­wi­ło się ser­ce moje i zaczę­łam ŻYCIE NOWE, już tu na zie­mi – życie miło­ści Bożej (“Dzien­ni­czek”, 1344).

 

Miejsce:

Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach,
Dom św. Sio­stry Fau­sty­ny, ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3

Termin:

1–3 lute­go 2019 r.
Szko­ła Nowej Ewan­ge­li­za­cji z Kosza­li­na im. św. Jana Paw­ła II i św. Mat­ki Tere­sy z Kal­ku­ty
Zapi­sy zakoń­czo­ne

1–3 mar­ca 2019 r.
Szko­ła Nowej Ewan­ge­li­za­cji Sur­sum Cor­da z Kra­ko­wa
Zapi­sy zakoń­czo­ne

Koszt:

Kurs wraz z noc­le­ga­mi – 200 zł
Kurs dla osób docho­dzą­cych – 90 zł
W kosz­ty kur­su wli­czo­ne są: kola­cja w pią­tek oraz obiad i kola­cja w sobo­tę.

Informacje:

faustyna.rekolekcje@gmail.com
tel. 883 780 670