Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W dniu 30 kwiet­nia 2018 roku wszedł w życie Dekret ogól­ny w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w Koście­le kato­lic­kim wyda­ny przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski, w dniu 13 mar­ca 2018 r., pod­czas 378. Zebra­nia Ple­nar­ne­go w War­sza­wie, na pod­sta­wie kan. 455 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go, w związ­ku z art. 18 Sta­tu­tu KEP, po uzy­ska­niu spe­cjal­ne­go zezwo­le­nia Sto­li­cy Apo­stol­skiej z dnia 3 czerw­ca 2017 r.
Dekret ten uszcze­gó­ła­wia dotych­czas sto­so­wa­ne prze­pi­sy Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go i uak­tu­al­nia prze­pi­sy pra­wa par­ty­ku­lar­ne­go w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Kościół kato­lic­ki w Pol­sce. W związ­ku z tym oraz z uwa­gi na fakt, iż Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” jest publicz­ną kościel­ną oso­bą praw­ną, dane oso­bo­we naszych człon­ków będzie prze­twa­rza­ło zgod­nie z tym­że Dekre­tem, co jest zgod­ne z art. 91 Ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o Ochro­nie Danych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.

Zawsze trak­to­wa­li­śmy ochro­nę danych osób nale­żą­cych do Sto­wa­rzy­sze­nia z wiel­ką tro­ską. Rów­nież teraz, chcąc wypeł­nić obo­wiąz­ki zawar­te w nowych prze­pi­sach, poni­żej reali­zu­je­my nasz obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny. Wyko­rzy­stu­je­my Pań­stwa dane jedy­nie w zakre­sie pra­wa i na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Pań­stwa zgo­dy.

W związ­ku ze zmia­na­mi w zakre­sie poli­ty­ki ochro­ny danych oso­bo­wych chcie­li­by­śmy przy­po­mnieć cele i zasa­dy na jakich prze­twa­rza­my dane oso­bo­we naszych Wolon­ta­riu­szy, Człon­ków i Człon­ków hono­ro­wych.

Kto przetwarza dane osobowe?

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest
Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”
ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, 30–608 Kra­ków,
tel.: 12 269 48 55, 509 655 184,
e‑mail: sekretariat@faustinum.pl;
godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek-sobo­ta: 9.00–12.30, 13.30–15.00,
nie­dzie­le i świę­ta: nie­czyn­ny.

Inspektor Ochrony Danych

Na pod­sta­wie art. 30 Dekre­tu wska­za­ny został Inspek­tor Danych Oso­bo­wych, z któ­rym moż­na skon­tak­to­wać się poprzez iod@faustinum.pl

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Dobro­wol­nie poda­li Pań­stwo swo­je dane oso­bo­we, pod­czas wypeł­nia­nia dekla­ra­cji w celu zapi­sa­nia się do Sto­wa­rzy­sze­nia, a tak­że zapi­su­jąc się przed reali­za­cją kon­kret­nych przed­się­wzięć w posta­ci spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go, reko­lek­cji, dni sku­pie­nia, kon­gre­sów, sym­po­zjów i innych na pod­sta­wie wyra­żo­nej przed tymi wyda­rze­nia­mi zgo­dy, jed­nak te ostat­nie usu­wa­my po zakoń­cze­niu przed­się­wzię­cia. Dane są prze­twa­rza­ne w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Sto­wa­rzy­sze­niu oraz w związ­ku z reali­za­cją celów sta­tu­to­wych.

Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne rów­nież w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym, co ozna­cza, że mogą być tak­że tym­cza­so­wo prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia naszych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, np. w związ­ku z wyko­ny­wa­niem kopi bez­pie­czeń­stwa lub popra­wą ochro­ny danych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia w celu:

  1. w celu przy­ję­cia do Sto­wa­rzy­sze­nia, w tym tak­że prze­sy­ła­nia infor­ma­cji zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia, reali­zo­wa­nych wyda­rze­niach i przed­się­wzię­ciach, na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy (pod­sta­wa z art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekre­tu);
  2. w celu pra­wi­dło­wej reali­za­cji przez Sto­wa­rzy­sze­nie zadań nało­żo­nych przez pra­wo kano­nicz­ne lub świec­kie (pod­sta­wa z art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekre­tu);
  3. w celu ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go w tym inte­re­su (pod­sta­wa z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekre­tu);
  4. w celu udzie­la­nia odpo­wie­dzi na pisma i wnio­ski, w celu utrzy­my­wa­nia kon­tak­tu, jeże­li z Pana/Pani ini­cja­ty­wy komu­ni­ku­je się Pan/Pani ze Sto­wa­rzy­sze­niem, na przy­kład wysy­ła­jąc e‑mail (pod­sta­wa z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekre­tu).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przez okres przy­na­leż­no­ści do Sto­wa­rzy­sze­nia, chy­ba że prze­pi­sy praw­ne naka­żą dłuż­szy okres.

Jakie przysługują prawa osobom, których dane przetwarzamy?

  • Pra­wo dostę­pu do infor­ma­cji czy i jakie dane są prze­twa­rza­ne,
  • Pra­wo do spro­sto­wa­nia i uzu­peł­nie­nia danych,
  • Pra­wo do usu­nię­cia danych, któ­rych prze­twa­rza­nie nie jest koniecz­ne,
  • Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych.

Moż­na tak­że zawsze cof­nąć zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w ramach okre­ślo­ne­go wyda­rze­nia w dowol­nym momen­cie, co pozo­sta­nie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem ich prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem, jed­nak z tym zastrze­że­niem, że wyco­fa­nie tej­że zgo­dy będzie skut­ko­wa­ło trud­no­ścią lub nie­moż­no­ścią w uczest­nic­twie w danym wyda­rze­niu.

Poda­nie danych oso­bo­wych jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne, przy czym ich nie­poda­nie w nie­któ­rych przy­pad­kach może spo­wo­do­wać nie­moż­ność doko­na­nia takich czyn­no­ści jak udział w nie­któ­rych przed­się­wzię­ciach Sto­wa­rzy­sze­nia.

Infor­mu­ję tak­że, że zgod­nie z art. 41 Dekre­tu, jeże­li Pani/Pan uzna, że prze­twa­rza­nie danych nie jest zgod­ne z prze­pi­sa­mi Dekre­tu, ma Pani/Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi
do Kościel­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych
Skwer kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go 6, 01–015 War­sza­wa,
kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Sto­wa­rzy­sze­nie co do zasa­dy nie udo­stęp­nia odbior­com danych oso­bo­wych swych wolon­ta­riu­szy i człon­ków, za wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych posia­da ku temu pod­sta­wę praw­ną, w tym na żąda­nie pod­mio­tów upraw­nio­nych lub kie­dy jest to nie­zbęd­ne do reali­zo­wa­nia zadań i celów sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­sze­nia. W tej sytu­acji odbior­ca­mi danych oso­bo­wych mogą być pod­mio­ty zewnętrz­ne jed­nak jedy­nie w przy­pad­ku, gdy będzie Pan/Pani uczest­ni­kiem przed­się­wzięć na pod­sta­wie odręb­nej zgo­dy na gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych.

W kwe­stiach zwią­za­nych z człon­ko­stwem dane oso­bo­we wolon­ta­riu­szy, człon­ków i człon­ków hono­ro­wych mogą być prze­ka­zy­wa­ne wewnątrz Sto­wa­rzy­sze­nia mię­dzy Wspól­no­ta­mi i Zarzą­dem Sto­wa­rzy­sze­nia. Z uwa­gi zatem na fakt, iż Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” posia­da Wspól­no­ty przy innych domach ZMBM oraz para­fiach w Pol­sce i na całym świe­cie, jeże­li nale­ży­cie Pań­stwo do któ­rejś ze Wspól­not zlo­ka­li­zo­wa­nych poza gra­ni­ca­mi Pol­ski dane, któ­re gro­ma­dzi­my, będą prze­ka­zy­wa­ne poza tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
Pra­gnie­my zapew­nić, że dane prze­cho­wy­wa­ne są zawsze w spo­sób bez­piecz­ny, gwa­ran­tu­ją­cy zacho­wa­nie Pań­stwa praw i wol­no­ści oraz prze­ka­zy­wa­ne w ramach Sto­wa­rzy­sze­nia w celu reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych.