Formularz zgłoszeniowy – Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

 • DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA roz­po­czy­na­ją się
  1 paź­dzier­ni­ka 2018 o godz. 14.00
  na Auli Jana Paw­ła II (obok Bazy­li­ki Boże­go Miło­sier­dzia),
  a koń­czą 5 paź­dzier­ni­ka wie­czor­nym czu­wa­niem (któ­re potrwa do godz. 22:45)
  w kapli­cy z łaska­mi sły­ną­cym obra­zem Jezu­sa Miło­sier­ne­go i reli­kwia­mi św. Fau­sty­ny.
  a
 • Reje­stra­cja uczest­ni­ków odby­wać się będzie 1 paź­dzier­ni­ka przed wej­ściem
  do Auli Jana Paw­ła II w godzi­nach 12.00–14.00.
  a
 • Oso­by, któ­re nie będą w sta­nie dotrzeć na czas roz­po­czę­cia spo­tka­nia,
  pro­si­my o wcze­śniej­sze poin­for­mo­wa­nie sekre­ta­ria­tu.
  a
 • Zgło­sze­nia na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia przyj­mu­je­my na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go dostęp­ne­go na naszej stro­nie faustinum.org lub w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (nr tel.: 12 269 48 55; 509 655 184).
  a
 • Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 20 wrze­śnia 2018 r.
  a
 • Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na. O zapi­sie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
  a
 • Każ­dy uczest­nik pro­szo­ny jest o uisz­cze­nia opła­ty wpi­so­wej w wyso­ko­ści 40 zł
  w prze­cią­gu 14 dni od momen­tu zgło­sze­nia na nr kon­ta
  53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopi­skiem „DNI APO­STO­ŁÓW-wpi­so­we”.
  Nie­uisz­cze­nie przed­pła­ty w ter­mi­nie będzie ozna­cza­ło wyco­fa­nie się z udzia­łu
  oraz przy­ję­cie na to miej­sce innej oso­by.
  Zalicz­ka nie będzie zwra­ca­na w przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu.
  a
 • Orga­ni­za­to­rzy mogą zapew­nić obia­dy dla każ­de­go uczest­ni­ka w dniach od 2–5 X oraz  kola­cje w dniach od 1–5 X w restau­ra­cji Domu Św. Sio­stry Fau­sty­ny po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu.
  Obia­dy i kola­cje zama­wia się przy wypeł­nia­niu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go.
  Z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych nie przyj­mu­je­my zgło­szeń na posił­ki w póź­niej­szym cza­sie.
  Opła­tę moż­na uiścić wpła­ca­jąc na kon­to ban­ko­we  lub oso­bi­ście w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num” (koszt czte­rech obia­dów wyno­si 90 zł; koszt 5 kola­cji wyno­si 60 zł).
  a
 • Oprócz wpi­so­we­go i opła­ty za obia­dy orga­ni­za­to­rzy nie prze­wi­du­ją dodat­ko­wej opła­ty za udział. Kosz­ty orga­ni­za­cyj­ne Dni Apo­sto­łów prze­kra­cza­ją wpły­wy, jakie napły­ną z tytu­łu wpi­so­we­go, dla­te­go będzie­my wdzięcz­ni za każ­dą dobro­wol­ną ofia­rę prze­zna­czo­ną na ten cel. Ofia­rę moż­na prze­słać na poda­ny wyżej nr kon­ta z dopi­skiem „DNI APO­STO­ŁÓW-ofia­ra” lub zło­żyć oso­bi­ście w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num”.a
  a
 • Dla uczest­ni­ków Dni Apo­sto­łów zosta­ły zare­zer­wo­wa­ne 4 miej­sca noc­le­go­we
  (na tere­nie Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia lub w jego pobli­żu).
  Aby zare­zer­wo­wać noc­leg w tych miej­scach nale­ży oso­bi­ście zadzwo­nić lub wysłać ema­il oraz podać infor­ma­cję, że jest Pan/Pani uczest­ni­kiem Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. 

Dom św. Fau­sty­ny (u sióstr ZMBM) BRAK MIEJSC
ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3
tel. 12 351 88 40;  361 88 00 w. 400; +48 730 955 521; e‑mail: noclegi@faustyna.pl

Dom dla piel­grzy­ma „Pro­mień”
ul. Motar­skie­go 8, Kra­ków
tel. 12 266 98 00; e‑mail:  noclegi@pielgrzym.krakow.pl

Hostel „Ave Łagiew­ni­ki”– BRAK MIEJSC
ul. Koło­dziej­ska 32
tel. +48 511 198 995; e‑mail: avelagiewniki@gmail.com

Księ­ża Roga­cjo­ni­ści Ser­ca Jezu­so­we­go
ul. Sio­stry Fau­sty­ny 13
tel. 12 263 61 00

ZAPISY NA DNI APOSTOŁÓW JUŻ ZAKOŃCZONE

a

Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie o przy­ję­ciu na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia (według kolej­no­ści zgło­szeń).

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”. Kon­takt do IOD: sekretariat.faustinum@gmail.com
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji Dni Apo­sto­łów.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych