Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2018


“POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ”
1–5 października 2018 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

a

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia to czas, w któ­rym poprzez modli­twę, słu­cha­nie Sło­wa Boże­go, kon­fe­ren­cje, a tak­że spo­tka­nia we wspól­no­cie, chce­my na nowo odkry­wać wiecz­ną i nie­zmien­ną miłość Boga. To ona pozwa­la nam w peł­ni Mu zaufać i stać się auten­tycz­ny­mi apo­sto­ła­mi Jego Miło­sier­dzia.

Zapra­sza­my do zoba­cze­nia krót­kiej rela­cji.

 

 List zapra­sza­ją­cy
Zwia­stun
Pro­gram
Homi­lie
Foto­re­la­cja
Infor­ma­cja o admi­ni­stra­to­rze