DABM – Informacja o administratorze

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO), infor­mu­je­my, iż:

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest
Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”
ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, 30–608 Kra­ków,
kon­takt: tel. 12 269 48 55, 509 655 184,
faustinum@faustyna.pl.

Inspek­tor Ochro­ny danych Oso­bo­wych: s. Sym­pli­cja Elż­bie­ta Poty­ra­ła. 

Prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych będzie się odby­wać na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu orga­ni­za­cji Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, a tak­że na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra jakim jest ochro­na przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi i docho­dze­nie praw.

Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres trwa­nia Dni Apo­sto­łów aż do peł­ne­go zakoń­cze­nia czyn­no­ści z nimi zwią­za­ny­mi oraz przez okres wystę­po­wa­nia inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra jakim jest ochro­na przed rosz­cze­nia­mi i docho­dze­nie praw.

Posia­da Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych, pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, jak rów­nież pra­wo do ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy nie­wpły­wa­ją­ce na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia doko­na­ne­go na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem, pra­wo do prze­no­sze­nia danych prze­twa­rza­nych auto­ma­tycz­nie, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych.

Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, jeśli Pani/Pana zda­niem, prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani/Pana – naru­sza prze­pi­sy unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia RODO.

Poda­nie przez Panią/Pana danych oso­bo­wych jest warun­kiem uczest­nic­twa w Dniach Apo­sto­łów. Brak poda­nia danych oso­bo­wych będzie skut­ko­wał nie­moż­no­ścią uczest­nic­twa w wyda­rze­niu.

Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny i nie będą pro­fi­lo­wa­ne.