DABM 2018 — homilie ks. Krzysztofa Wonsa SDS

Homilia z 1 października 2018 r.
a

Litur­gia Sło­wa: Hi 1,6–22; Łk 9,46–50

a

Homilia z 2 października 2018 r.
a

Litur­gia Sło­wa: Wj 23,20–23; Mt 18,1–5.10

a

Homilia z 3 października 2018 r.
a

Litur­gia Sło­wa: Hi 9,1–12.14–16; Łk 9,57–62

a

Homilia z 4 października 2018 r.
a

Litur­gia Sło­wa: Hi 19,21–27; Łk 10,1–12

a

Nagra­nia pocho­dzą z Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia,
któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach,
w dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r.