DABM 2019 — zaproszenie

Dro­dzy Kapła­ni,
Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie — Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia!

Ser­decz­nie zapra­szam na III MIĘDZYNARODOWE DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, któ­re odbę­dą się w dniach od 30 wrze­śnia do 6 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach. W spo­tka­niu tym wezmą udział bisku­pi, kapła­ni oraz oso­by świec­kie, któ­rym bli­ska jest ducho­wość miło­sier­dzia oraz cha­ry­zmat św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej, w tym tak­że człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”, przed­sta­wi­cie­le Apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia z Pol­ski i innych kra­jów świa­ta oraz para­fii posia­da­ją­cych reli­kwie św. Sio­stry Fau­sty­ny. 

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia mają cha­rak­ter modli­tew­no-for­ma­cyj­ny, a ich tema­tem prze­wod­nim będą sło­wa: POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ. W pla­nie: codzien­na Eucha­ry­stia, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, kate­che­zy biblij­ne oraz kon­fe­ren­cje z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny. W tajem­ni­cę miło­sier­dzia Boga obja­wio­ną w Piśmie Świę­ty wpro­wa­dzi nas cenio­ny reko­lek­cjo­ni­sta ks. Krzysz­tof Wons SDS. Nato­miast razem z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia będzie­my na nowo odkry­wać dar orę­dzia Miło­sier­dzia, jakie Pan Jezus prze­ka­zał przez św. Sio­strę Fau­sty­nę całe­mu świa­tu. 

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia to tak­że oka­zja do spo­tkań i wymia­ny doświad­czeń zwią­za­nych z prak­ty­ką kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia w róż­nych kra­jach świa­ta. Na zakoń­cze­nie tego wyda­rze­nia w dniu 5 paź­dzier­ni­ka będzie­my świę­to­wać 81. rocz­ni­cę śmier­ci Sio­stry Fau­sty­ny oraz dzię­ko­wać Bogu za dar jej życia i posłan­nic­twa.

Jesz­cze raz bar­dzo ser­decz­nie zapra­szam. Pro­szę tak­że o prze­ka­za­nie zapro­sze­nia swo­im przy­ja­cio­łom, o któ­rych wie­cie, że bli­ska jest im ducho­wość miło­sier­dzia. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 30 stycz­nia 2019 roku. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dla osób miesz­ka­ją­cych w Pol­sce dostęp­ne są na naszej stro­nie inter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num”. 

Z ser­ca dzię­ku­ję Wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i ofia­rą wspie­ra­ją przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia. My tak­że modli­my się za Was każ­de­go dnia.

W imie­niu orga­ni­za­to­rów

s. Miriam Janiec ZMBM
prze­wod­ni­czą­ca sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”

 

Kra­ków, 10 listo­pa­da 2018 r.