DABM 2019 – Program

III MIĘDZYNARODOWE DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ

30 września – 6 października 2019
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

 

PROGRAM*

30 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 

  9.00 – Reje­stra­cja uczest­ni­ków – hol w dol­nej czę­ści Bazy­li­ki
12.30 – Obiad
14:00 – Roz­po­czę­cie Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:20 – Eucha­ry­stia

16:45 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
18:00 – Kola­cja
19:00 – 20:00 – Ado­ra­cja

1 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 

  9:00 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
10:50 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
12:00 – Eucha­ry­stia
13:30 – Obiad
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
aaaaa– Kawa/herbata
16:30 – 17:30 – Ado­ra­cja
18:00 – Kola­cja
19:00 – Modli­twa różań­co­wa

2 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 

  9:00 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
10:50 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
12:00 – Eucha­ry­stia
13:30 – Obiad
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
aaaaa– Kawa/herbata
16:30 – 17:30 – Ado­ra­cja
18:00 – Kola­cja
19:00 – Kon­cert uwiel­bie­nia Boże­go Miło­sier­dzia

3 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 

  9:00 – Kate­che­za biblij­na – ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
11:00 – Kon­fe­ren­cja: Dar Świę­ta Miło­sier­dzia – sio­stra ZMBM
12:00 – Eucha­ry­stia
13:30 – Obiad
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
aaaaa Kawa/herbata
16:30 – Apo­stol­stwo miło­sier­dzia w świe­cie
18:00 – Kola­cja
19:00 – Apo­stol­stwo miło­sier­dzia w świe­cie
 

4 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 

  9:00 – Kon­fe­ren­cja: Dar obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go – sio­stra ZMBM
aaaaa– Świa­dec­two
aaaaa– Kawa/herbata
11.00 – Kon­fe­ren­cja: Dar Godzi­ny Miło­sier­dzia – sio­stra ZMBM
aaaaa
– Świa­dec­two
12.00 – Kon­fe­ren­cja: Dar Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – sio­stra ZMBM
aaaaa
– Świa­dec­two
13:30 – Obiad
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:20 – Eucha­ry­stia
18:00 – Kola­cja
19:00 – 20:00 – Ado­ra­cja

5 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA
81. rocz­ni­ca naro­dzin dla nie­ba św. Sio­stry Fau­sty­ny

  9:00 – 12.00 – Nawie­dze­nie celi św. Sio­stry Fau­sty­ny i modli­twa oso­bi­sta
10:00 – Spo­tka­nie z kapłanami/liderami apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia
12:30 – Obiad
14:00 – Kon­fe­ren­cja: Dar Apo­stol­skie­go Ruchu Boże­go Miło­sier­dzia
aaaaa 
– sio­stra ZMBM
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:20 – Eucha­ry­stia z cere­mo­nia­mi „Fau­sti­num”
aaaaa– Zakoń­cze­nie III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia
18:00 – Kola­cja
21:00 – 22:45 – Czu­wa­nie ze św. Sio­strą Fau­sty­ną do godzi­ny
aaaaaa jej naro­dzin dla nie­ba

6 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA

  7.30 – Śnia­da­nie (w miej­scach noc­le­go­wych dla osób z zakwa­te­ro­wa­niem)

*Pro­gram może ulec nie­wiel­kim zmia­nom.