DABM 2019 – formularz zgłoszeniowy

 • Mię­dzy­na­ro­do­we DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  roz­po­czy­na­ją się 30 wrze­śnia 2019 r. o godz. 12.30 obia­dem,
  a koń­czą 5 paź­dzier­ni­ka wie­czor­nym czu­wa­niem (któ­re potrwa do godz. 22:45)
  w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia.
 • Reje­stra­cja uczest­ni­ków odby­wać się będzie 30 wrze­śnia
  w holu dol­nej czę­ści bazy­li­ki w godzi­nach  od 10.00–12.00.
 • Oso­by, któ­re nie będą w sta­nie dotrzeć na czas roz­po­czę­cia spo­tka­nia,
  pro­si­my o wcze­śniej­sze poin­for­mo­wa­nie sekre­ta­ria­tu.
 • Zgło­sze­nia na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia przyj­mu­je­my
  na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go dostęp­ne­go
  na naszej stro­nie faustinum.pl lub w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie
  przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty,
  w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00
  nr tel.: 12 269 48 55; 509 655 184.
 • Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 30 maja 2019 r.
 • Ist­nie­je moż­li­wość uczest­nic­twa z zakwa­te­ro­wa­niem (1000 zł)
  lub jako oso­ba docho­dzą­ca (460 zł).
 • Każ­dy uczest­nik pro­szo­ny jest o uisz­cze­nie zalicz­ki
  w wyso­ko­ści 100 zł w prze­cią­gu 14 dni od momen­tu zgło­sze­nia
  na nr kon­ta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000
  z dopi­skiem „DNI APO­STO­ŁÓW-wpi­so­we”.
 • Nie­uisz­cze­nie wpi­so­we­go w ter­mi­nie będzie ozna­cza­ło wyco­fa­nie się z udzia­łu
  oraz przy­ję­cie na to miej­sce innej oso­by.
 • Zalicz­ka nie będzie zwra­ca­na w przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu. 
 • Pozo­sta­łą kwo­tę nale­ży prze­słać na w/w kon­to do 30.06.2019 r.
  z dopi­skiem: „DNI APOSTOŁÓW”.
 • Ist­nie­je moż­li­wość uczest­nic­twa jako oso­ba docho­dzą­ca z pakie­tem wyży­wie­nia
  (w tym 6 obia­dów i 6 kola­cji). Należ­ność moż­na wpła­cić na w/w kon­to ban­ko­we
  z dopi­skiem „DNI APOSTOŁÓW” lub oso­bi­ście w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num“.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie o przy­ję­ciu na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia (według kolej­no­ści zgło­szeń).

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”.
Kon­takt do IOD: iod@faustinum.pl
Poda­ne dane będą wyko­rzy­sta­ne w celu orga­ni­za­cji Dni Apo­sto­łów.
Wię­cej  infor­ma­cji na stro­nie: info o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych