Członkowie honorowi

Zarząd “Fau­sti­num” może nadać człon­ko­stwo hono­ro­we oso­bom, któ­re w szcze­gól­ny spo­sób zaan­ga­żo­wa­ły się w reali­za­cję celów Sto­wa­rzy­sze­nia.

Hono­ro­wy­mi człon­ka­mi sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” zosta­li:

  1. Metro­po­li­ta kra­kow­ski Fran­ci­szek kard. Machar­ski (od 20 maja 2006 roku).
  2. Biskup Sta­ni­sław Smo­leń­ski (od 20 maja 2006 roku).
  3. Mat­ka M. Pau­li­na Słom­ka, prze­ło­żo­na gene­ral­na Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia w latach 1986–1998 (od 20 maja 2006 roku).
  4. Biskup Ištvan Kato­na z Węgier, odpo­wia­da­ją­cy za sto­wa­rzy­sze­nie “Fau­sti­num” w tym kra­ju (od 4 paź­dzier­ni­ka 2008 roku).
  5. Ksiądz Artur Cie­piel­ski, pro­wa­dzą­cy for­ma­cję “Fau­sti­num” na Sło­wa­cji (od 1 wrze­śnia 2010 roku)