75 lat temu…

75 lat temu… speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa, któ­re zapi­sa­ła w Dzien­nicz­ku świę­ta Sio­stra Fau­sty­na: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz.47). I tak się sta­ło. 16 kwiet­nia 1944 roku,…

Życzenia Wielkanocne 2019

Cór­ko moja, patrz w prze­paść Miło­sier­dzia Moje­goi oddaj temu Miło­sier­dziu moje­mu cześć i chwa­łę, a uczyń to w ten spo­sób: zbierz wszyst­kich grzesz­ni­ków z całe­go świa­ta i zanurz ich w prze­pa­ści Miło­sier­dzia Moje­go. (Z Dzien­nicz­ka św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 206) Dro­dzy Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Przed nami wyda­rze­nia Wiel­kie­go Tygo­dnia. To czas, kie­dy w spo­sób szcze­gól­ny wpa­tru­je­my się…

Post, modlitwa i jałmużna w praktyce życia

W dniach od 29 do 31 mar­ca 2019 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­ły się reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” ze Sło­wa­cji. Roz­wa­ża­nia na temat prak­ty­ki postu, modli­twy i jał­muż­ny pro­wa­dzi­li: ks. Artur Cie­piel­ski i s. M. Cla­re­ta Fečo­vá ZMBM. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło bli­sko 50 osób ze wspól­not w:…

Zaczynam dzień walką i kończę go walką” (Dz. 606)

Pod takim tytu­łem, dnia 23 mar­ca 2019 roku, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbył się dzień sku­pie­nia dla wspól­not z Pol­ski połu­dnio­wej. Na pro­gram skła­da­ły się: kon­fe­ren­cje, Msza Świę­ta, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Dro­ga krzy­żo­wa oraz modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia. Kon­fe­ren­cje wygło­si­li: ks. Krzysz­tof Kowal…