Czerwcowe spotkanie formacyjne

W naj­bliż­szą sobo­tę, 15 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie w tym roku for­ma­cyj­nym spo­tka­nie wspól­no­ty kra­kow­skiej. W pro­gra­mie:  13.00 – Modli­twa różań­co­wa (sala „Fau­sti­num“) 13.30 – Ogło­sze­nia 14.00 – Kon­fe­ren­cja dla gru­py pod­sta­wo­wej i per­ma­nent­nej (sala „Fau­sti­num“) 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia (kapli­ca klasz­tor­na) 15.30…

Galeria z rekolekcji wielkanocnych 2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii z naszych reko­lek­cji wiel­ka­noc­nych p.t. “Niech mnie pro­wa­dzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świę­tym, jakie odby­ły się w dniach od 7 do 9 czerw­ca 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach  

Niech mnie prowadzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świętym

W dniach od 7 do 9 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje z cyklu “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Niech mnie pro­wa­dzi Duch Twój, o Boże. Żyć w Duchu Świę­tym”. Pro­wa­dzą je: ks. Krzysz­tof Kowal MS i s. M. Ema­nu­ela Gem­za ZMBM. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze…

Misja w Singapurze

W dniach od 24 kwiet­nia do 2 maja s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. Elia­na Chmie­lew­ska poje­cha­ły z misją miło­sier­dzia do Sin­ga­pu­ru. Sio­stry uczest­ni­czy­ły w ostat­nich dniach nowen­ny oraz Świę­cie Miło­sier­dzia w Kate­drze pod wezwa­niem Dobre­go Paste­rza. Każ­de­go dnia spo­ty­ka­ły się rów­nież z wie­lo­ma oso­ba­mi dzie­ląc się orę­dziem o Bożym miło­sier­dziu i swo­im…