Faustinowskie kolędowanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie naszej wspól­no­ty kra­kow­skiej „Fau­sti­num”. Odbę­dzie się ono na zakoń­cze­nie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w dniu 19 stycz­nia. Jako wspól­no­ta zgro­ma­dzi­my się wokół Dzie­ciąt­ka Jezus, by rado­snym śpie­wem kolęd uwiel­biać Go za dar Wcie­le­nia. Jak co roku, w cza­sie stycz­nio­we­go spo­tka­nia będzie­my tak­że loso­wać…

Życzenia Noworoczne 2019

Witaj, Nowy Roku…  Już z góry dzię­ku­ję Ci, o Panie, za wszyst­ko, co mi ześle Two­ja dobroć.” św. Sio­stra Fau­sty­na, 1 stycz­nia 1938 r. Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Na nowy 2019 rok pra­gnie­my z ser­ca życzyć, by był on dla Was obfi­ty w łaskę i miło­sier­dzie. Życzy­my świa­tłych…

Polka na 100-lecie

Sio­stra Fau­sty­na zna­la­zła się wśród 23 Polek, na któ­re moż­na zagło­so­wać w ple­bi­scy­cie PolkaNa100. Pomy­sło­daw­cą akcji jest Kon­fe­de­ra­cja Kobiet RP, któ­ra inte­gru­je lokal­ne  orga­ni­za­cje i gru­py kobiet, anga­żu­ją­cych się w pro­mo­cję i obro­nę macie­rzyń­stwa, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Celem kon­fe­de­ra­cji jest pre­zen­to­wa­nie w prze­strze­ni publicz­nej sta­no­wi­ska ogrom­nej więk­szo­ści kobiet, któ­re w opar­ciu o wspól­nie wyzna­wa­ne…

Życzenia świąteczne od Matki Generalnej

O, maleń­ki Jezu, pro­szę Cię gorą­co, zamknij wszyst­kich w morzu nie­po­ję­te­go miło­sier­dzia swe­go. O, słod­ki, maleń­ki Jezu, masz moje ser­ce, niech ono Ci będzie miesz­ka­niem miłym i wygod­nym. O, nie­zmie­rzo­ny Maje­sta­cie, jak słod­ko zbli­ży­łeś się do nas. …tu nie lęka się żad­na dusza, choć nie umniej­szył się maje­stat…

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

Nie wiem, o Panie, o któ­rej przyj­dziesz godzi­nie, A więc czu­wam nie­ustan­nie i nad­słu­chu­ję, Jako oblu­bie­ni­ca Two­ja wybra­na, Bo wiem, że lubisz przy­cho­dzić nie­po­strze­że­nie, Lecz ser­ce czy­ste z dale­ka Cię, Panie, wyczu­je. /Z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 1589/ Dro­dzy Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Okres Adwen­tu każ­de­go roku przy­po­mi­na nam o posta­wie czu­wa­nia, tak bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nej dla nas…