Dzień skupienia “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy dzień sku­pie­nia, któ­ry odbę­dzie się w Kra­ko­wie 23 lute­go br. Dzień sku­pie­nia popro­wa­dzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP – świa­dek Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ry opo­wie nam o miło­ści Boga doświad­cza­nej w cier­pie­niu. Dzień ten prze­ży­je­my w kli­ma­cie mil­cze­nia i ciszy. Nato­miast na jego zakoń­cze­nie prze­ży­je­my wie­czór poezji, w cza­sie któ­re­go ks. Marek…

Prośba o modlitwę za rekolekcje kapłanów

W dniach od 27 do 31 stycz­nia w naszym Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num” odby­wa­ją się reko­lek­cje o Miło­sier­dziu Bożym dla kapła­nów, któ­re pro­wa­dzi ks. Krzysz­tof Wons SDS na temat „Piotr i Judasz. Dwie histo­rie i Boże Miło­sier­dzie”. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze ciszy i pusty­ni uczest­ni­cy trwa­ją na modli­twie sło­wem Bożym korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…

Wyniki plebiscytu na Polkę Stulecia!

Miło nam poin­for­mo­wać, że dobiegł już koń­ca wyjąt­ko­wy ple­bi­scyt przy­go­to­wa­ny przez Kon­fe­de­ra­cję Kobiet RP z oka­zji 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści i zosta­ła wybra­na Polka Stu­le­cia! Nie­mal od począt­ku trwa­nia gło­so­wa­nia zewsząd docho­dzi­ły gło­sy, że wybór nie będzie łatwy. W ple­bi­scy­cie zapre­zen­to­wa­no bowiem 23 wyjąt­ko­we kobie­ty, któ­rych doko­nań i wkła­du w histo­rię…

Grupa modlitewna

Kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” zapra­sza na coty­go­dnio­we spo­tka­nia modli­tew­ne, któ­re odby­wa­ją się w czwart­ki. Roz­po­czy­na­ją się one Mszą Świę­tą o godz.17.00 w kapli­cy Sank­tu­aryj­nej. Następ­nie o godz. 18.00 prze­ży­wa­my modli­twę uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w Kapli­cy Męki Pań­skiej. Zarów­no w cza­sie Mszy św. jak i ado­ra­cji modli­my się w inten­cjach nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” i Sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach…