Kapłani – świadkowie miłosierdzia”

Pra­gnę prze­cho­dzić świat cały i mówić duszom o wiel­kim miło­sier­dziu Boga. Kapła­ni, dopo­móż­cie mi w tym – pisa­ła Sio­stra Fau­sty­na – uży­waj­cie naj­sil­niej­szych wyra­zów o Jego miło­sier­dziu, bo wszyst­ko jest bar­dzo sła­bym wyra­zem wobec tego, jakim jest miło­sier­nym”. W cza­sie reko­lek­cji kapła­ni na pogłę­bio­nej modli­twie Sło­wem…

Prośba o modlitwę za rekolekcje kapłanów

W dniach od 27 do 31 stycz­nia w naszym Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num” odby­wa­ją się reko­lek­cje o Miło­sier­dziu Bożym dla kapła­nów, któ­re pro­wa­dzi ks. Krzysz­tof Wons SDS na temat „Piotr i Judasz. Dwie histo­rie i Boże Miło­sier­dzie”. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze ciszy i pusty­ni uczest­ni­cy trwa­ją na modli­twie sło­wem Bożym korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia…

Rekolekcje dla Argentyny

Od 16 do 18 wrze­śnia br. gru­pa Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia z Argen­ty­ny prze­ży­wa­ła na tere­nie sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu. W atmos­fe­rze mil­cze­nia i modli­tew­ne­go sku­pie­nia odkry­wa­li oni pięk­no i bogac­two orę­dzia o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka. Czy­ni­li to w cza­sie Eucha­ry­stii i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy sank­tu­aryj­nej z sły­ną­cym łaska­mi…